Advanced Energy Materials:揭示钴和镍元素在富锰层状正极中的作用

近,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授、张明建副研究员课题组通过设计合成Li-Mn-Co-O (LMCO),Li-Mn-Co-Ni-O (LMCNO)和Li-Mn-Ni-O (LMNO)三种层状正极材料,揭示了钴和镍元素在锰基层状正极材料中的作用机制。