Advanced Functional Materials:碳硼烷体系的庞压卡效应

近日,中国科学院金属研究所李昺研究员课题组报道了一种新型的塑晶压卡材料体系,即碳硼烷(C2B10H12),包括三种位置异构体:邻碳硼烷(ortho-carborane)、间碳硼烷(meta-carborane)和对碳硼烷(para-carborane)。