Advanced Science:二维磷烯化学修饰最新研究进展

瑞典查尔姆斯理工大学张小岩课题组最近综述了二维磷烯的不同化学修饰方法:共价修饰法(包括自由基加成,氮宾加成,亲核取代以及金属配位)和非共价修饰法(静电作用,范德华力以及阳离子-π相互作用)。