Advanced Functional Materials:Co3O4-SrCO3渗滤结构无机空穴传输层助力高效钙钛矿太阳能电池

最近,华东理工大学杨化桂教授和杨双教授团队利用溶液法制备了一系列无机金属氧化物材料(Co3O4、NiO、CuO、Fe2O3和MnO2)和宽禁带材料SrCO3复合的渗滤结构薄膜,并将其用作钙钛矿电池的空穴传输层。