《InfoMat》期刊第一期正式上线!

InfoMat 是Wiley首次和中国双一流高校电子科技大学共同出版的开放获取式期刊。第一期文章内容已经于2019年5月13日正式上线。 第一期内容包括1篇编者按,5篇综述文章和3篇研究性原创论文,涵盖了一系列目前最为热门的研究领域:如可用于电子设备的可充电电池,厘米级不同结晶取向的二维层状铋烯薄膜,三维电极在微型超级电容器中的研究进展等。 全部论文均为开放获取,读者可免费阅读全部文章。文章列表如下:

Reviews:
A review of rechargeable batteries for portable electronic devices
Yeru Liang, Chen‐Zi Zhao, Hong Yuan, Yuan Chen, Weicai Zhang, Jia‐Qi Huang, Dingshan Yu, Yingliang Liu, Maria‐Magdalena Titirici, Yu‐Lun Chueh, Haijun Yu, Qiang Zhang

Design strategies for two‐dimensional material photodetectors to enhance device performance
Jun Wang, Jiayue Han, Xiaoqing Chen, Xinran Wang

Emerging in‐plane anisotropic two‐dimensional materials
Liang Li, Wei Han, Lejing Pi, Ping Niu, Junbo Han, Chengliang Wang, Bin Su, Huiqiao Li, Jie Xiong, Yoshio Bando, Tianyou Zhai

Advances on three‐dimensional electrodes for micro‐supercapacitors: A mini‐review
Long Liu, Huaping Zhao, Yong Lei

Characterization of atomic defects on the photoluminescence in two‐dimensional materials using transmission electron microscope
Jiayan Zhang, Ye Yu, Peng Wang, Chen Luo, Xing Wu, Ziqi Sun, Jianlu Wang, Wei Da Hu, Guozhen Shen


Original Papers:
Centimeter‐scale growth of two‐dimensional layered high‐mobility bismuth films by pulsed laser deposition
Zhibin Yang, Zehan Wu, Yongxin Lyu, Jianhua Hao

Ultrahigh figure‐of‐merit of Cu2Se incorporated with carbon coated boron nanoparticles
Meng Li, Sheik Md. Kazi Nazrul Islam, Mujde Yahyaoglu, Deng Pan, Xun Shi, Lidong Chen, Umut Aydemir, Xiaolin Wang

Chitosan biopolymer‐derived self‐powered triboelectric sensor with optimized performance through molecular surface engineering and data‐driven learning
Chenxiang Ma, Shengjie Gao, Xinqi Gao, Min Wu, Ruoxing Wang, Yixiu Wang, Zhiyuan Tang, Fengru Fan, Wenxuan Wu, Hong Wan, Wenzhuo Wu

Speak Your Mind